Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.euromazury.pl

 1. Użytkownikiem staje się każda osoba fizyczna lub organizacja, która korzysta z serwisu niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

 2. Użytkownikowi zabrania się:

  • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,

  • umieszczania materiałów o tematyce erotycznej, nacjonalistycznej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym, czy w jakikolwiek inny sposób niezgodnej z prawem lub działającej na szkodę osób trzecich,

  • utrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,

  • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,

  • obciążania serwera obsługującego serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia serwisu.

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:

  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

  • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,

 1. Materiały pisemne (komentarze), zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ogólnych zasadach ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 2. Właściciel serwisu euromazury.pl nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników w ogłoszeniach turystycznych, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, które naruszają zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

 3. Właściciel serwisu euromazury.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do serwisu z przyczyn od niego niezależnych (awarie sieci Internet, łączy i serwerów itp.) oraz za błędy spowodowane przez siły wyższe.

 4. Właściciel serwisu euromazury.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu i cennika emisji ogłoszeń turystycznych.

 5. Użytkownik rejestrujący się w Portalu tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail przez Administratora do celów marketingowych (informacje, reklamy itp.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Regulamin zamieszczania ofert turystycznych w serwisie

 1. Serwis euromazury.pl zamieszcza oferty obiektów noclegowych i czarterów jachtów oraz udostępnia je w sieci internetowej, za co pobierana jest stosowna opłata zwana abonamentem.

 2. Abonament naliczany jest od daty opłacenia usługi.

 3. Po wygaśnięciu terminu wyświetlania usługi, usługa jest blokowana i możliwe jest ponowne wykupienie abonamentu na kolejny okres wyświetlania usługi.

 4. Ewentualna zmiana cen skutkuje wraz z końcem abonamentu.

 5. Do serwisu można dodać oferty obiektów turystycznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 6. Ofertę dodajemy po zalogowaniu do panelu strefy klienta.

 7. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis www.euromazury.pl danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Serwis www.euromazury.pl ma prawo do zawieszenia usługi lub jej usunięcia w sytuacji zagrażającej funkcjonowaniu serwisu lub dodaniu elementów nieakceptowanych przez administrację serwisu.

 9. Administrator może usunąć negatywną opinię na prośbę osoby zamieszczającej ofertę. W miejscu opini zostaje informacja o usunięciu negatywnej opinii.

 10. Usługobiorca ma prawo do edycji swoich ofert w trakcie trwania abonamentu poprzez Panel strefy klienta.  

 11. Usługobiorca wprowadzający do serwisu www.euromazury.pl swoją ofertę odpowiada w całości za treść wpisu (tekst i zdjęcia) i jego zgodność ze stanem faktycznym. Serwis  www.euromazury.pl nie odpowiada w żadnym zakresie za treść wpisu i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.