Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.euromazury.pl

 1. Użytkownikiem staje się każda osoba fizyczna lub organizacja, która korzysta z serwisu niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

 2. Użytkownikowi zabrania się:

  • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,

  • umieszczania materiałów o tematyce erotycznej, nacjonalistycznej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym, czy w jakikolwiek inny sposób niezgodnej z prawem lub działającej na szkodę osób trzecich,

  • utrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,

  • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,

  • obciążania serwera obsługującego serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia serwisu.

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:

  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

  • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,

 1. Materiały pisemne (komentarze), zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ogólnych zasadach ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 2. Właściciel serwisu euromazury.pl nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników w ogłoszeniach turystycznych, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, które naruszają zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

 3. Właściciel serwisu euromazury.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do serwisu z przyczyn od niego niezależnych (awarie sieci Internet, łączy i serwerów itp.) oraz za błędy spowodowane przez siły wyższe.

 4. Właściciel serwisu euromazury.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu i cennika emisji ogłoszeń turystycznych.

 5. Użytkownik rejestrujący się w Portalu tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail przez Administratora do celów marketingowych (informacje, reklamy itp.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Regulamin zamieszczania ofert turystycznych w serwisie

 1. Serwis euromazury.pl zamieszcza oferty obiektów noclegowych i czarterów jachtów oraz udostępnia je w sieci internetowej, za co pobierana jest stosowna opłata zwana abonamentem.

 2. Abonament naliczany jest od daty opłacenia usługi.

 3. Po wygaśnięciu terminu wyświetlania usługi, usługa jest blokowana i możliwe jest ponowne wykupienie abonamentu na kolejny okres wyświetlania usługi.

 4. Ewentualna zmiana cen skutkuje wraz z końcem abonamentu.

 5. Do serwisu można dodać oferty obiektów turystycznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 6. Ofertę dodajemy po zalogowaniu do panelu strefy klienta.

 7. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis www.euromazury.pl danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Serwis www.euromazury.pl ma prawo do zawieszenia usługi lub jej usunięcia w sytuacji zagrażającej funkcjonowaniu serwisu lub dodaniu elementów nieakceptowanych przez administrację serwisu.

 9. Administrator może usunąć negatywną opinię na prośbę osoby zamieszczającej ofertę. W miejscu opini zostaje informacja o usunięciu negatywnej opinii.

 10. Usługobiorca ma prawo do edycji swoich ofert w trakcie trwania abonamentu poprzez Panel strefy klienta.  

 11. Usługobiorca wprowadzający do serwisu www.euromazury.pl swoją ofertę odpowiada w całości za treść wpisu (tekst i zdjęcia) i jego zgodność ze stanem faktycznym. Serwis  www.euromazury.pl nie odpowiada w żadnym zakresie za treść wpisu i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Płatności onLine

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem

Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

 

§1 ZASADY DZIAŁANIA PŁATNOŚCI


 1. Kupujący wyraża wolę zapłaty Akceptantowi za pośrednictwem Serwisu poprzez wybranie w Sklepie opcji „Przejdź do systemu płatności DOTPAY”.
 2. Kupujący, po przekierowaniu na strony internetowe Serwisu, wybiera formę płatności dostępną w Serwisie.
 3. W zależności od wybranej formy Płatności po poprawnym dokonaniu Płatności Instytucja pośrednicząca przekazuje Dotpay środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi za zakupione w Sklepie towary lub usługi. Po weryfikacji płatności w Instytucji pośredniczącej Dotpay przekazuje Akceptantowi potwierdzenie dokonania Płatności, a Akceptant przekazuje Kupującemu zakupiony towar lub usługę albo wykonuje inne czynności uzgodnione w umowie pomiędzy Kupującym a Akceptantem.
 4. Płatność następuje na podstawie umowy Kupującego z Akceptantem oraz umowy Kupującego z Instytucją pośredniczącą. Przekazanie przez Dotpay płatności Akceptantowi następuje na zasadach określonych w umowie pomiędzy Dotpay a Akceptantem.
 5. Płatność dokonana przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu nie może być anulowana.
 6. Płatności identyfikowane są na podstawie numeru Transakcji generowanego przez Serwis.
 7. W przypadku podania przez Kupującego niepełnych danych Transakcji, Serwis dołoży wszelkich starań, aby poprawnie zweryfikować oraz wykonać zlecenie Płatności.
 8. W przypadku braku możliwości poprawnego wykonania zlecenia Płatności z powodu podania przez Kupującego niepełnych danych, niezbędnych do dokonania Płatności, Serwis wstrzyma przekazanie Płatności Akceptantowi i podejmie próbę kontaktu z Akceptantem i/lub z Kupującym, celem określenia dalszego postępowania. W przypadku braku możliwości określenia dalszego postępowania środki przekazane podczas dokonywania Płatności, a nie przekazane Akceptantowi z powodu podania przez Kupującego podczas dokonywania Płatności niepełnych danych, zostaną zwrócone Kupującemu. Serwis dołoży wszelkich starań niezbędnych do określenia dalszego postępowania oraz poprawnej realizacji Płatności.

§2 DOSTĘPNOŚĆ PŁATNOŚCI

 1. Z Płatności mogą korzystać Kupujący, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. O możliwości skorzystania z Płatności decyduje umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Akceptantem, umowa pomiędzy Kupującym a Instytucją pośredniczącą oraz umowa pomiędzy Dotpay i Akceptantem.

§3 NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE PŁATNOŚCI DOTPAY

 1. Serwis nie może być wykorzystywany do zapłaty za towary i usługi, którymi obrót nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także takich, które naruszają prawa osób trzecich.
 2. Serwis nie może być wykorzystywany w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.
 3. Serwis nie przyjmuje zapłaty za pomocą instrumentów nieważnych lub zastrzeżonych, instrumentów nienależących do Kupującego (znalezionych, skopiowanych) lub od Kupującego niedysponującego kompletnymi danymi identyfikacyjnymi instrumentu płatniczego.
 4. Każde zdarzenie naruszające obowiązujące przepisy prawa może zostać ujawnione przez Dotpay odpowiednim organom ścigania i właściwej Instytucji pośredniczącej. Ponadto każde zdarzenie o takim charakterze może zostać wprowadzone do systemu monitorowania nadużyć Serwisu, co może skutkować uniemożliwieniem Kupującemu dokonanie Płatności w przyszłości.
 5. Jeśli w ramach Płatności doszło do nieuprawnionego użycia elektronicznego instrumentu płatniczego, Kupujący zgłasza tę okoliczność wydawcy i odpowiednim organom, zgodnie z umową z Instytucją pośredniczącą – wydawcą instrumentu. Roszczenia Kupującego w związku z nieuprawnionym użyciem instrumentu płatniczego określa umowa Kupującego z Instytucją pośredniczącą – wydawcą instrumentu oraz obowiązujące przepisy prawa.

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za osobę Akceptanta, w szczególności: zdolność do czynności prawnych, prowadzenie przez niego działalności w dniu dokonywania Płatności, posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń.
 2. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta, w tym za ich dostarczenie oraz za ich wady fizyczne lub prawne. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Akceptanta Kupujący zwraca się z reklamacją do Akceptanta, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą u Akceptanta.
 3. W przypadkach, w których niezbędne okaże się wszczęcie procedury reklamacyjnej, procedurę reklamacyjną w stosunku do Instytucji pośredniczącej rozpoczyna się po zakończeniu innych możliwych procedur reklamacyjnych, skierowanych w pierwszej kolejności do Akceptanta, a jeżeli ta procedura nie zakończy polubownie sprawy, do Dotpay.
 4. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie lub opóźnienie w przekazaniu środków pieniężnych Kupującego do Dotpay przez Instytucję pośredniczącą. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Kupującemu wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Kupującego z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Kupującego danych polecenia rozliczeniowego wydawanego przez Kupującego jego Instytucji pośredniczącej, za pośrednictwem której Kupujący udostępnia środki Dotpay dla celów Płatności, jeśli Dotpay nie ustala automatycznie treści polecenia rozliczeniowego.
 6. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym Akceptantów, które bezprawnie oferują lub wykorzystują Płatność Dotpay, w szczególności wykorzystują logo, znak firmowy, czy wszelkie inne dane mogące chcąc wprowadzić Kupującego w błąd i wyłudzić środki pieniężne, czy też wykorzystują Płatności Dotpay w jakichkolwiek innych czynnościach, niezgodnych z przepisami prawa lub regułami uczciwego obrotu.
 7. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek awarii lub niedostępności systemów informatycznych, a także wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej w kraju siedziby Dotpay, Kupującego, Instytucji pośredniczącej lub Akceptanta, takich jak: strajk, walki wewnętrzne, wojna, blokada powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których nie można przezwyciężyć, cofnięcie bądź wygaśnięcie posiadanych zezwoleń lub innych uprawnień wymaganych dla prawidłowej realizacji Płatności bądź odmowa udzielenia przez odpowiednie władze takich zezwoleń lub uprawnień.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dotpay jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Krakowie, zgodnie z regulaminem tego Sądu.
 5. Skorzystanie z Płatności równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dotpay na potrzeby realizacji Płatności zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami